KONTAKT shape shape

PORTÁL GEORGIS®


Portál GEORGIS® je webová aplikace pro zobrazování a řízení majetkoprávních činností (MPV) na nových či stávajících dopravních stavbách a stavbách technické infrastruktury, pro zobrazování Pasportu zeleně - silniční doprovodnou zeleň a její vztah k příslušné silnici, pozemkům, vlastnickým vztahům a požadavkům na údržbu a pro zobrazování Technických pasportů – opěrné zdi, svodidla, chodníky a jejich vztah k příslušné silnici, pozemkům, vlastnickým vztahům a požadavkům na údržbu.

Služba pracuje s aktuálními daty KN, zobrazuje databázové informace k obsahu mapového okna, zobrazuje všechny potřebné informace k uzavření smluvního závazku. Aktualizace dat KN probíhá každý den. Aplikace podporuje práci s dalšími datovými sadami např. panoramatické snímky, příčné profily vozovek, 3D vizualizace mračna bodů, analýza majetkoprávních vztahů.

Portál GEORGIS® zobrazuje potřebné oddělovací geometrické plány (dle schváleného Elaborátu majetkové hranice), přičemž jednotlivý GP je zpracován v rozsahu max. jednoho listu vlastnictví, obstarání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o dělení pozemků a zajištění vlastnických práv a příslušnosti hospodařit pro ŘSD ČR k pozemkům zastavěným komunikací v daném úseku, a to buď kupní smlouvou, smlouvou o převodu příslušnosti hospodařit, souhlasným prohlášením apod.